Všeobecné podmínky členství

1. Základní ustanovení vyplývající z členství

Člen si je vědom toho, že jeho přístup do Locus Workspace může být narušen, zejména pak: (i) v případě konání akcí či dodávky služeb, které mohou být uskutečněny/dodány za zvláštní poplatek, a (ii) dále v případě nutnosti přestěhovat se na jiné pracovní místo, zcela výjimečně i Locus opustit.

2. Způsob platby členského příspěvku

2.1. V případě prodlení s platbou členského příspěvku delším než 5 kalendářních dnů, bude členovi účtována sazba z prodlení ve výši 500 Kč a do doby, než bude dlužná částka uhrazena, bude členovi zamezen přístup do The Space a znemožněno užívání jeho služeb. Za každý další týden prodlení s platbou členského příspěvku nebo sankce za prodlení, bude členovi účtován další úrok z prodlení ve výši 500 Kč.

2.2. Součástí poskytovaných služeb je i poskytování kávy, nealkoholických nápojů a snacků pri vybranych prilezitostech. Cena této služby je zahrnuta v celkové ceně za členství.

3. Odpovědnost za škodu

Člen si je vědom skutečnosti, že LOCUS, jeho zaměstnanci nebo agenti nenesou odpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození osobního majetku člena. Osobním majetkem člena se rozumí zejména notebooky, mobilní telefony, oblečení, zavazadla, peněženky nebo knihy.

4. Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti, které nejsou v této smlouvě specifikovány, se řídí českým právním řádem. Jakékoli spory budou řešeny v souladu s českým právním řádem.

  • Locus Testimonial - Mathias Vanluchene